Workshopar

För att delta på en workshop behöver du anmäla ditt deltagande i förväg, det gör du i samband med anmälan till konferensen.

Information om workshoparna kompletteras löpande.

29 september

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika närområden inom en kommun. Hur skapar vi kraften att förändra detta tillsammans med invånarna? Häng med på en workshop där vi tar del av handfasta exempel från olika delar av landet och reflekterar tillsammans om vilka nycklar som gör skillnad.

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län samverkar för att skapa invånarnätverk med Hälsoguider i fyra närområden inom kommunen. Inspiration från arbetet kommer från Angered i Göteborg. I Malmö pågår partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan, där Malmö Universitet arbetar nära invånare och samhällsaktörer i bostadsområden. Invånare i bostadsområdet, s.k. hälsofrämjare, tar roll i framtidsverkstäder och hälsofrämjande lab.  Ansvariga för arbetet i Jönköpings kommun, Göteborg och Malmö medverkar. Sveriges kommuner och regioner är medarrangörer för workshopen genom det nationella utvecklingsarbetet Strategi för hälsa.

Workshopen leds av:

Anki Möller, samordnare Hälsoguider i Jönköpings kommun

Tommy Josefsson, integrationsstrateg, Jönköpings kommun

Sofia Vingård, Samordnare Hälsoguidesuppdraget /Hälsoinformatör, Göteborgs Stad

Margareta Rämgård, forskning- och projektledare Jämlik hälsa, Malmö Universitet

Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR.

Som en del i att Jönköpings län ska bli den bästa platsen för våra barn och unga att växa upp, leva och bo på har vi tillsammans i lärande nätverk, med inspiration från Skottland prioriterat tre områden för ett fördjupat arbete i nära samverkan:

  • fullföljda studier
  • psykisk hälsa
  • fysisk aktivitet

Lyssna på och ta del av arbetssätt och de förbättringsarbeten som gjorts av deltagande team och coacher.

Workshopen leds av:
Veronica Ottosson, Utredare Barn och Unga, region Jönköpings län

Johnas Stranne FoU-ledare, skola Kommunal utveckling

Martina Larsson FoU-ledare Familjecentral Kommunal utveckling

Ida Erixon, Folkhälsoutvecklare, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län

I dagens media framställs ofta äldre personer som digitala analfabeter och yngre personer som digitala proffs. Samtidigt möter de flesta av oss individer som både bekräftar och dementerar denna bild. Hur kan vi stanna upp i mötet och våga problematisera dessa förgivettaganden både hos oss själva och dem vi möter? I workshopen kommer vi gemensamt att utmana och utmanas i ett digitalt möte om digitala möten, med fokus på allt annat än tekniken!

Workshopen leds av: Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik samt utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation

Välkommen att delta på Samtalstorget för Innovation och hållbarhet – ett sätt att stärka det jordnära.

Region Jönköpings län tar sats mot ett ännu bättre innovationsklimat. Vi tror att du som patient, anhörig, patientrepresentant och PEER som ingen annan ser nya behov som verkar för bättre hållbarhet för hela systemet.
I denna workshop vill vi lyfta fram din Pitch, vilket innebär en kort presentation av en idé, ett förslag till projekt, tjänst eller produkt som du tror skulle kunna underlätta för fler inom hälso- och sjukvården. I en gemensam diskussion med övriga deltagare på workshopen hoppas vi att pitchen kommer ligga till grund för innovationssatsningen.

Seminariet är öppet för alla men syftar till att lyfta fram pitchar från patienter, anhöriga, patientrepresentanter eller PEER:s.

Seminariet är öppet för alla som anmäler sig till Utvecklingskraft.

Har du frågor?

Maila till agata.rukat@rjl.se eller martina.bostrom@rjl.se, så pitchar vi nya idéer tillsammans!

Workshopen leds av: 
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Agata Rukat, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Martina Boström, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Förbättringskunskap har introducerats på universiteten för att studenterna ska ha beredskap och kunnande kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i sin framtida yrkesroll. Idealt genomförs förbättringsarbete i team, gärna interprofessionella, alltså med representation från flera yrkesgrupper, och med patient/närståendeperspektiv.

På Linköpings universitet har vi i mer än 10 år, i nära samverkan med Region Östergötland, bedrivit interprofessionell utbildning i förbättringskunskap. I och med decentraliseringen av läkarprogrammet uppkom krav på samverkan med fler lärosäten för att kunna genomföra interprofessionell utbildning på samtliga studieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping.

Workshopen inleder med en presentation av hur studenter i en interprofessionell basgrupp tar sig an lärandet om och arbete med ett förbättringsprojekt. Det unika med utbildningsmomentet är hur verksamheterna inom regioner och kommuner bidrar med verkliga projekt. Utbildningsmomentet avser att bidra till ett samskapande mellan studenter, medarbetare och patienter och för ett gemensamt lärande.

I workshopen vill vi diskutera gjorda erfarenheter och identifiera nya möjligheter till fortsatt utveckling av utbildningsmomentet.

Workshopen leds av: 

Eva Edström, JU
Eva-Mari Blomqvist, JU
Agnetha Borell, JU
My Eklund Saksberg, LiU
Johanna Dahlberg, LiU
Mia Thun, RÖ
Karin Thörne, RJL
Sofia Dahlin, RJL/LiU
Ingvar Rydén, RKL/LiU

 

Vad blir bäst för Esther, Britt-Marie, Mohammed och alla andra länsinvånare och deras nära och kära?

Denna fråga är utgångspunkten för de sex strategier som visar vägen i  det strategiska inriktningsdokumentet ”Tillsammans möter framtidens behov av  hälso-och sjukvård ” Detta dokument har beslutats gemensamt av politikerna i Region Jönköpings län.

Vid dagens workshop får ni en inblick i de övergripande strategierna och hur de inspirerar dagens och morgondagens utvecklingsarbete både visionärt och jordnära.

Tillsammans fördjupar vi oss i respektive strategi och samtalar om vad de kan innebära utifrån olika förutsättningar och sammanhang och visar på konkreta utvecklingsarbeten. Hur kan man följa upp och mäta? Hur relaterar de till god och nära vård?

Med vårt arbete som fond vill vi med stor nyfikenhet ta del av era erfarenheter och framtidstankar.

Varmt välkomna till en mötesplats där nya sammanhang kan växa fram!

Workshopen leds av:
Anette Nilsson och Sofia Persson

30 september

Region Jönköpings län genomför ett genomgripande omställningsarbete – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

En del handlar om ett unikt samarbete mellan region, kommun och civilsamhälle där lokala hälsocenter etableras i hela Jönköpings län.

Invånare som har risk för framtida ohälsa erbjuds hälsocoachning i en stärkande miljö. Vi tar oss från strategi till praktik för minskade skillnader i hälsa.

I denna workshop får ni diskutera hur samverkan kan se ut i er verksamhet utifrån era förutsättningar.

Hur kan ett Hälsocenter ge mervärde i er yrkesroll?

Vilket är ditt första steg på hemmaplan för att involvera hälsocenter i ditt arbete?

Vad skulle Hälsocenter erbjuda för stöd/insatser utifrån befolkningens behov? Utifrån din yrkesroll?

Workshopen leds av:

Annette Frisk, folkhälsochef Region Jönköping

Eva Gunnarsson, utvecklingsledare Kommunal utveckling Jönköpings län

Johan Arvidsson, Kultur och fritidschef Värnamo

Ola Gustafsson, Näringslivs- och fritidsansvarig Aneby kommun

I den här workshopen får du ta lära dig om förbättringsmodellen och testa på några enkla förbättringsverktyg som du kan använda i din arbetsvardag.

Workshopen leds av:
Susanne Lundblad, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Kerstin Ramfelt, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Simulering som metod för att träna scenariot massvaccination av fas 4 visade sig vara lyckat. Den teoretiska modell som tagits fram höll i stora drag.
Vi genomförde tre tillfällen där 67 medarbetare från olika aktörer deltog och vi vaccinerade 1544 personer vid dessa tillfällen.

Modellen skapade en trygghet en standard som nu visar sig i skarpt läge är väldig uppskattad både av personal men ffa allt våra kunder.

Så kan en skarp simulerings modell tillämpas i andra sammanhang? Ja det tror vi

Workshopen leds av: Pernilla Sandquist med flera

Leva livet bäst möjligt! – Hur gör vi skiftet från dagens hälso- och sjukvårdssystem som i hög grad är uppbyggt kring sjukdom och institutioner, till ett system designat för människor? Här berättar vi hur vi arbetar med förutsättningarna att göra skiftet som utgår från invånarnas behov, relationsbygge, tjänsteutveckling, träningsmiljöer och ledningssystem för hållbarhet. Tillsammans utbyter vi erfarenheter kring hur stödsystem och ledning skapar förutsättningar för mikrosystem, mesosystem och makrosystem.

Workshopen leds av:
Anette Nilsson, Jonas Almgren regionledningskontoret och Anneli Forsgren Kommunal utveckling Region Jönköpings län

Utifrån gedigen erfarenhet inom Region Jönköpings län vet vi att samskapande är en framgångsfaktor för att vi tillsammans ska kunna skapa rätt förutsättningar för dem vi är till för.

Hälsocafé-begreppet är ett exempel på hur regionen under ett antal år arbetat med mötesplatser i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och samhället, som startats upp tack vare samskapande processer. Allt i syfte att skapa mötesplatser för hjälp till självhjälp där människor med erfarenheter möter varandra.

Hur fortsätter vi i den här andan och skapar framtidens möten och mötesplatser utifrån denna kunskap?

Vill du jobba mer samskapande men känner att du kanske inte har verktygen och metoderna?

Hur ser samskapande och delaktighet ut utifrån dina erfarenheter?

Var med och dela dina tankar så att vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för samskapande och samtidigt få verktyg på vägen.Under den här workshopen får du ta del av fler goda exempel hur man samskapat och tillsammans reflekterar

vi över vilka ingredienser/inslag/ grundläggande delar/ som behövs för att få till framtidens mötesplatser.

Workshopen leds av: Louise Nordlund Johansson, Patrik Blomqvist, Birgitta Ekeberg

I denna workshop vill vi visa hur det kan gå till att upprätta och överlämna/ta emot rehabiliteringsplan. Vi visar på det stödmaterial som finns och ni får diskutera hur ni kan komma igång inom ert arbetsområde.

Workshopen leds av:

Monica Berg, processledare, Region Jönköping
Maria Johansson, utvecklingsledare, Qulturum
Marcus Lidin, utvecklingsledare, Qulturum
Karin Wihlborg, utvecklingsledare, Qulturum
Henrik Ånfors, instruktör och patientstödjare, Qulturum