Tema 2021

Jordnära

– Årets tema Jordnära kan kopplas till olika områden där utvecklingskraften redan finns – och även kan stärkas. Vi ser fram emot att få ta del av en mängd goda exempel på förbättringsarbete inom dessa tio områden:

Digitala lösningar

Förmågan att digitalisera arbetsprocesser och möten, samt utveckla användarvänliga e-tjänster, är avgörande för att kunna möta dagens och morgondagens förväntningar på våra tjänster. Utvecklingen sker snabbt. Hur matchar vi kompetens och kapacitet med utvecklingstakten? Och hur skapar vi goda möten mellan människor, även när vi inte träffas fysiskt?

Förbättringar inom patientnära vård, omsorg och tandvård

Varje patientmöte ska vara grundat på kunskap. Men det räcker inte att ta fram kunskapsstöd i form av riktlinjer. Det behövs även insatser för att kunna använda kunskapen i praktiken. Vi behöver arbeta med ständiga kliniska förbättringar, inom både medicin och omvårdnad. Oftast är det de små förändringarna i vardagsarbetet, som leder till de stora förbättringarna för dem vi är till för.

Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv är utformat så att människor kan, vill och orkar jobba hela arbetslivet. Det innebär en arbetsmiljö där både kropp och själ mår bra, ett arbetsklimat där alla känner sig respekterade och uppskattade och ett ledarskap som tar tillvara alla medarbetares fulla potential. Vad kan vi stärka och förbättra för att arbetsglädje, stolthet, ork och engagemang ska prägla vårt arbetsliv över tid, även i utmanande situationer?

Hälsa

Vår hälsa har flera dimensioner. Både den fysiska, den psykiska, den sociala och den existentiella hälsan behöver vara i balans för att vi ska mål väl. Den enskilde individen kan göra mycket själv för att påverka sin egen hälsa, men även samhällets stöd och resurser har stor betydelse. För att uppnå en god och jämlik hälsa behöver samhället kunna ge alla invånare likvärdiga villkor och förutsättningar.

Innovation

En innovation kan vara en ny produkt, men också en lösning eller en tjänst. Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. På Utvecklingskraft vill vi gärna presentera både innovationer och innovatörer, som bidrar till värdeskapande utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.

Livsmiljö

En god livsmiljö är förutsättningen för en god hälsa. Hur bidrar våra verksamheter till en god livsmiljö för våra invånare? Det kan till exempel handla om maten som serveras, vistelse- och boendemiljön och den gröna utemiljön. Men även om konkreta aktiviteter, som kultur, fysisk rörelse och grön rehabilitering. Livsmiljön påverkas naturligtvis också av hur miljö- och hållbarhetsarbete bedrivs inom våra verksamheter.

Nära vård och omsorg

Kärnan i nära vård och omsorg är ett personcentrerat arbetssätt, som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen, genom hela vård- och omsorgsprocessen. Nära vård och omsorg främjar gemensamt ansvarstagande och tillit.

Samskapande – Co-production

Invånarnas egna erfarenheter och upplevelser är viktiga resurser i utvecklingsarbetet. Samskapande och co-production kan ta sig olika uttryck, men bygger alltid på partnerskap och respekt för varandras erfarenheter.

Samverkan

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behövs en nära samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ. Samverkan handlar ytterst om att ta vara på de gemensamma möjligheterna att skapa största möjliga värde, så att 1+1 blir 3. Samverkan är en allt viktigare grundbult i en hållbar samhällsutveckling.

Tillgänglighet

Hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ska vara tillgänglig på flera olika sätt för att kunna möta invånarnas olika behov. Geografisk närhet och väntetider spelar roll, men även information och förståelse är avgörande för en god tillgänglighet. Hur kan vi bli ännu bättre på att nå dem som har störst behov av våra tjänster och vår service?

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor